مدال میزبان پایتخت

حرکتی بلند پروازانه با سرورهای داکر و کوبرنتیز میزبان پایتخت